Помощ HP Officejet Pro 8100

background image

HP Officejet Pro

8100

background image
background image

HP Officejet Pro 8100

ePrinter

Инструкции за потребителя

background image

Информация за
авторските права

© 2014 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Издание 2, 1/2014

Бележки на Hewlett-
Packard Company

Информацията, съдържаща се тук,
подлежи на промяна без
предизвестие.
Всички права запазени.
Възпроизвеждането, адаптирането
или превода на този материал са
забранени без предварителното
писмено разрешение на Hewlett-
Packard, освен ако е разрешено
съгласно законите за авторското
право.
Единствените гаранции за HP
продукти и услуги са изложени в
изричните гаранционни условия,
придружаващи тези продукти и
услуги. Нищо от съдържащото се
тук не трябва да се схваща като
допълнителна гаранция. HP не носи
отговорност за технически или
редакторски грешки или пропуски,
съдържащи се в настоящото.

Декларации

Microsoft, Windows, Windows XP,
Windows Vista и Windows 7 са
регистрирани търговски марки в
САЩ на Microsoft Corporation.
ENERGY STAR и емблемата на
ENERGY STAR са регистрирани в
САЩ марки.

Информация за
безопасността

Когато използвате този продукт,
винаги спазвайте основните мерки
за безопасност, за да намалите
риска от нараняване от пожар или
токов удар.
1. Прочетете и разберете всички
инструкции в документацията,
придружаваща принтера.
2. Спазвайте всички
предупреждения и указания,
означени върху продукта.
3. Преди почистване изключвайте
този продукт от контакта на
мрежата.
4. Не инсталирайте и не
използвайте този продукт в близост
до вода или когато сте мокри.
5. Поставяйте продукта надеждно
върху стабилна повърхност.
6. Инсталирайте продукта на
защитено място, на което никой не
може да настъпи или да се спъне в

захранващия кабел, и на което
захранващият кабел няма да се
повреди.
7. Ако продуктът не работи
нормално, вж. Решаване на
проблем.
8. В продукта няма части, които да
се подменят от потребителя. За
сервиз се обръщайте към
квалифицирани сервизни
специалисти.