Nápověda pro HP Officejet Pro 8100

background image

HP Officejet Pro
8100

Uživatelská
příručka

background image
background image

Tiskárna HP Officejet Pro

8100 ePrinter

Návod k obsluze

background image

Informace o autorských
právech

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
2. vydání, 1/2014

poznámky společnosti
Hewlett-Packard

Informace obsažené v tomto
dokumentu mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce, úpravy či překlad tohoto
dokumentu bez předchozího
písemného povolení společnosti
Hewlett-Packard jsou zakázány
s výjimkou případů povolených zákony
o autorských právech.
Jediné záruky na produkty a služby
společnosti HP jsou výslovně uvedeny
v prohlášení o záruce, které je
každému z těchto produktů a služeb
přiloženo. Žádná ze zde uvedených
informací nezakládá nárok na další
záruky. Společnost HP není
zodpovědná za technické nebo
redakční chyby ani za opomenutí
vyskytující se v tomto dokumentu.

Ochranné známky

Microsoft, Windows, Windows XP,
Windows Vista a Windows 7 jsou
ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation registrované v
USA.
ENERGY STAR a značka ENERGY
STAR jsou registrované ochranné
známky v USA.

Bezpečnostní informace

Při používání tohoto produktu vždy
dodržujte bezpečnostní předpisy, aby
se zamezilo nebezpečí zranění
v důsledku požáru nebo poranění
elektrickým proudem.
1. Pečlivě si prostudujte všechny
pokyny obsažené v dokumentaci
k tiskárně.
2. Dodržujte všechna varování
a pokyny vyznačené na produktu.
3. Před čistěním odpojte tento produkt
ze zásuvky.
4. Neinstalujte ani nepoužívejte toto
zařízení v blízkosti vody nebo pokud
máte vlhké ruce.
5. Instalujte produkt bezpečně na
stabilní povrch.
6. Zařízení instalujte na chráněném
místě, kde nemůže dojít k poškození
zařízení, k zakopnutí o přívodní kabel
nebo k poškození kabelu.
7. Pokud zařízení nefunguje normálně,
viz Vyřešit problém.

8. Uvnitř zařízení se nevyskytují žádné
části, které by uživatel mohl sám
opravit. S požadavky na servis se
obraťte na kvalifikované pracovníky
servisu.