Βοήθεια HP Officejet Pro 8100

background image

HP Officejet Pro

8100

background image
background image

HP Officejet Pro 8100

ePrinter

Οδηγός χρήσης

background image

Πληροφορίες για τα
πνευματικά δικαιώματα

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Έκδοση 2, 1/2014

Σημειώσεις της Hewlett-
Packard Company

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν έντυπο ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η
προσαρμογή ή η μετάφραση του
παρόντος υλικού, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή άδεια της
Hewlett-Packard, με εξαίρεση τα όσα
επιτρέπονται από τους νόμους περί
πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και
υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο
παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι
υπεύθυνη για τυχόν τεχνικά
σφάλματα, συντακτικά σφάλματα ή
παραλείψεις στο παρόν.

Εμπορικές ονομασίες

Οι ονομασίες Microsoft, Windows,
Windows XP, Windows Vista και
Windows 7 είναι σήματα κατατεθέντα
της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ.
Η ονομασία ENERGY STAR και το
σήμα ENERGY STAR είναι σήματα
κατατεθέντα στις ΗΠΑ.

Πληροφορίες για την
ασφάλεια

Ακολουθείτε πάντα τα βασικά
προληπτικά μέτρα ασφαλείας όταν
χρησιμοποιείτε το προϊόν,
προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού από φωτιά ή
ηλεκτροπληξία.
1. ∆ιαβάστε και κατανοήστε όλες τις
οδηγίες της τεκμηρίωσης που
συνοδεύει τον εκτυπωτή.
2. Να λαμβάνετε υπόψη τις
προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που
συνοδεύουν το προϊόν.
3. Αποσυνδέστε το προϊόν από την
πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
4. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε
αυτό το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν
τα χέρια σας είναι υγρά.
5. Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή
επιφάνεια.
6. Εγκαταστήστε το προϊόν σε
προστατευμένη θέση, όπου το
καλώδιο δεν αποτελεί εμπόδιο και δεν
μπορεί να πάθει βλάβη.

7. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί
κανονικά, ανατρέξτε στην ενότητα
Επίλυση προβλημάτων.
8. Η συσκευή δεν περιλαμβάνει
εξαρτήματα που μπορούν να
επισκευαστούν από το χρήστη.
Αναθέσετε τη συντήρηση στο
καταρτισμένο προσωπικό τεχνικής
υποστήριξης.