Abi HP Officejet Pro 8100

background image

HP Officejet Pro
8100

Kasutusjuhend

background image
background image

HP Officejet Pro 8100

ePrinter

Kasutusjuhend

background image

Teave autoriõiguse kohta

© 2014, autoriõigus Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
2. väljaanne; 1/2014

Hewlett-Packard Company
teated

Käesolevas dokumendis sisalduvat
teavet võidakse muuta ilma sellest ette
teatamata.
Kõik õigused on reserveeritud.
Käesoleva materjali
reprodutseerimine, kohandamine või
tõlkimine on ilma Hewlett-Packard i
eelneva kirjaliku loata keelatud, kui
seda ei näe ette autoriõiguse
seadused.
Ainsad HP toodete ja teenuste
garantiid on sätestatud otsestes
garantiiavaldustes, mis nende toodete
ja teenustega kaasnevad. Käesolevas
dokumendis avaldatut ei või mingil
juhul tõlgendada täiendava garantiina.
HP ei vastuta siin leiduda võivate
tehniliste või toimetuslike vigade ega
väljajättude eest.

Kaubamärgiteave

Microsoft Windows, Windows XP,
Windows Vista ja Windows 7 on
Microsoft Corporationi Ameerika
Ühendriikides registreeritud
kaubamärgid.
ENERGY STAR ja ENERGY STAR-i
märk on USA-s registreeritud märgid.

Ohutusteave

Seadme kasutamisel täitke alati
elementaarseid ohutusnõudeid, et
vähendada tulekahju- või elektrilöögi
ohtu.
1. Lugege hoolikalt läbi kõik printeri
dokumentatsioonis olevad juhendid.
2. Järgige kõiki seadmel olevaid
hoiatusi ja juhiseid.
3. Enne seadme puhastamist lülitage
see vooluvõrgust välja.
4. Ärge paigaldage ega kasutage
seadet vee lähedal või märgade
kätega.
5. Paigaldage seade tasasele pinnale
nii, et see püsiks seal kindlalt.
6. Paigaldage seade ohutusse kohta,
et keegi ei saaks juhtme peale astuda
või selle taha komistada ja et juhe ei
saaks kahjustada.
7. Kui seade ei tööta tavapäraselt, vt
Probleemi lahendamine.
8. Seadme sees olevaid osi ei saa
kasutaja ise hooldada ega parandada.
Pöörduge vastava kvalifikatsiooniga
tugipersonali poole.