HP Officejet Pro 8100 Көмектесіңдер

background image

Пайдаланушы нұсқаулығы

background image

© Copyright 2012 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth өз меншік иесінің сауда белгісі
болып табылады жəне оны Hewlett-
Packard Company компаниясы лицензия
бойынша пайдаланады. Intel — Intel
корпорациясының АҚШ-тағы жəне басқа
елдердегі/аймақтардағы сауда белгісі.
Microsoft жəне Windows — Microsoft
корпорациясының АҚШ-тағы тіркелген
сауда белгілері. SD Logo — өз меншік
иесінің сауда белгісі.

Осы құжатта берілген ақпарат ескертусіз
өзгертіледі. HP өнімдері мен
қызметтеріне кепілдік тек осындай
өнімдермен жəне қызметтермен бірге
келетін тікелей кепілдік
мəлімдемелерінде беріледі. Осы
құжаттағы ешқандай мəліметтер
қосымша кепілдік деп түсінілмеуі тиіс. HP
компаниясы осы құжаттағы техникалық
немесе редакторлық қателерге, не
болмаса қалып кеткен мəліметтер үшін
жауапты емес.

Бірінші басылым: Сəуір, 2012 ж.

Құжат бөлігінің нөмірі 679371-DF1

Өнім ескертуі

Бұл нұсқаулықта көптеген модельдерге
ортақ мүмкіндіктері сипатталған. Кейбір
мүмкіндіктер компьютеріңізде болмауы
мүмкін.

Бағдарламалық құрал шарттары

Осы дербес компьютерде алдын ала
орнатылған кез келген бағдарламалық
құрал өнімін орнату, көшіру, жүктеп алу
немесе басқа жолмен пайдалану
арқылы, HP Түпкі пайдаланушы
лицензиялық келісіміне (EULA) бағынуға
келісесіз. Егер сіз осы лицензиялық
шарттармен келіспесеңіз, компьютерді
сатқан орынның қаражатты қайтару
ережелеріне сəйкес төленген қаражатты
қайтарып алу үшін, тек пайдаланбаған
өнімді (аппараттық жəне бағдарламалық
құралды) 14 күн ішінде сатушыға
қайтаруыңызға болады.

Толығырақ ақпарат алу немесе
компьютер үшін төленген қаражатты
толығымен қайтару туралы сұрау жіберу
үшін, жергілікті сату нүктесіне (сатушыға)
хабарласыңыз.

background image

Қауіпсіздік туралы ескерту хабары

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Қызып кетумен байланысты зақымдарды немесе компьютердің қатты

қызып кету жағдайын азайту үшін компьютерді тізеңізге қоймаңыз немесе компьютердің ауа
желдеткішін бітемеңіз. Компьютерді тек қатты, тегіс беттің үстіне қойып пайдаланыңыз.
Қасында тұрған қосымша принтер сияқты қатты беттің немесе жастық, кілем немесе мата
сияқты жұмсақ беттің ауа ағынын бөгеуіне жол бермеңіз. Сонымен қатар, жұмыс кезінде
айнымалы ток адаптерінің теріге немесе жастық, кілем немесе мата сияқты жұмсақ бетке
тимеуін қадағалаңыз. Компьютер жəне айнымалы ток адаптері Ақпараттық технология
жабдығы қауіпсіздігінің халықаралық стандарты (IEC 60950) арқылы белгіленетін
пайдаланушыға рұқсат етілген бет температурасына сай келеді.

iii

background image

iv

Қауіпсіздік туралы ескерту хабары

background image

Maзмұны

1 Қосылғанда жанатын шам ........................................................................................................................... 1

Ең жақсы тəжірибе .............................................................................................................................. 1
Қызықты əрекеттер ............................................................................................................................. 1
Қосымша HP ресурстары ................................................................................................................... 2

2 Компьютермен танысу ................................................................................................................................. 4

Аппараттық жəне бағдарламалық құрал туралы мəліметтерді табу .............................................. 4
Алдыңғы жағы ..................................................................................................................................... 4
Оң жағы ............................................................................................................................................... 5
Сол жағы ............................................................................................................................................. 6
Дисплей ............................................................................................................................................... 8
Жоғарыдан қарағандағы көрінісі ....................................................................................................... 9

Сенсорлы тақта .................................................................................................................. 9
Шамдар ............................................................................................................................. 10
Түймешік пен үндеткіштер ............................................................................................... 11
Пернелер .......................................................................................................................... 12

Астыңғы жағы .................................................................................................................................... 13
Жапсырмалар ................................................................................................................................... 14

3 Желіге қосылу .............................................................................................................................................. 16

Сымсыз желіге қосылу ..................................................................................................................... 16

Сымсыз басқару элементтерін пайдалану .................................................................... 16

Сымсыз байланыс түймешігін пайдалану ..................................................... 16
Амалдық жүйе басқару элементтерін пайдалану ......................................... 17

WLAN құрылғысын қолдану ............................................................................................. 17

Интернет провайдерін пайдалану .................................................................. 17
WLAN желісін орнату ....................................................................................... 17
Сымсыз жол жоспарлағыш параметрлерін реттеу ....................................... 18
WLAN жүйесін қорғау ...................................................................................... 18
WLAN желісіне қосылу .................................................................................... 19

Bluetooth сымсыз құрылғыларын пайдалану ................................................................. 19

Сымды желіге қосылу ....................................................................................................................... 20

Жергілікті желіге (LAN) қосылу ........................................................................................ 20

4 Көңіл көтеру мүмкіндіктерін пайдалану ................................................................................................. 21

Веб-камераны пайдалану ................................................................................................................ 22

v

background image

Дыбысты пайдалану ......................................................................................................................... 22

Үндеткіштерді қосу ........................................................................................................... 22
Гарнитураны қосу ............................................................................................................. 23
Микрофонды қосу ............................................................................................................ 23
Дыбысты тексеру ............................................................................................................. 23

Бейнені пайдалану ........................................................................................................................... 23

VGA мониторын немесе проекторын жалғау ................................................................. 24
HDMI теледидарын не мониторын жалғау ..................................................................... 24

Дыбыс параметрлерін реттеу (HDMI теледидар арқылы) ........................... 25

Дыбыс жəне бейне файлдарын басқару ........................................................................................ 26

5 Пернетақтаны жəне меңзегіш құрылғыларды пайдалану ................................................................... 27

Пернетақтаны пайдалану ................................................................................................................ 27

«ALT GR» пернелер тіркесімін пайдалану ..................................................................... 27
Əрекет пернелерін пайдалану ........................................................................................ 27

Сенсорлы тақтаны қолдану ............................................................................................................. 29

Сенсорлы тақтаны өшіру немесе қосу ........................................................................... 29
Шарлау .............................................................................................................................. 30
Таңдау ............................................................................................................................... 30
Сенсорлы тақта іс-қимылдарын пайдалану ................................................................... 31

Жылжу .............................................................................................................. 32
Шымшу/Масштабтау ....................................................................................... 32

6 Қуат басқару ................................................................................................................................................. 33

Ұйқы немесе күту күйін қосу ............................................................................................................. 33

Ұйқы күйін қосу жəне одан шығу ..................................................................................... 33
Күту күйін қосу жəне одан шығу ...................................................................................... 34
Оянған кезде сұралатын құпия сөзбен қорғау ............................................................... 34

Қуат көрсеткішін қолдану ................................................................................................................. 34
Қуат жоспарын таңдау ...................................................................................................................... 35
Батареяның қуатымен жұмыс істеу ................................................................................................. 35

Пайдаланушы ауыстыратын батареяны шығару .......................................................... 35
Батарея ақпаратын табу .................................................................................................. 36
Батарея қуатын үнемдеу ................................................................................................. 36
Төмен батарея деңгейлерін анықтау .............................................................................. 37
Пайдаланушы ауыстыратын батареяны сақтау ............................................................ 37
Пайдаланушы ауыстыратын батареяны тастау ............................................................ 37
Пайдаланушы ауыстыратын батареяны ауыстыру ....................................................... 37

Сыртқы қуат көзіне қосып жұмыс істеу ........................................................................................... 37
Компьютердің жұмысын аяқтау ....................................................................................................... 38

vi

background image

7 Ақпаратты басқару жəне бөлісу ............................................................................................................... 40

USB құрылғысын пайдалану ............................................................................................................ 40

USB құрылғысын жалғау ................................................................................................. 40
USB құрылғысын ажырату ............................................................................................... 41
Қуат берілетін USB құрылғысын жалғау ........................................................................ 41

Сандық жад картасын салу жəне шығарып алу ............................................................................. 42
Оптикалық диск жетектерін пайдалану ........................................................................................... 43

Оптикалық дискіні салу .................................................................................................... 43
Оптикалық дискілерді шығарып алу ............................................................................... 44
Диск жетектерін желіде бөлісу ........................................................................................ 45

8 Компьютерге техникалық қызмет көрсету ............................................................................................. 46

Компьютер жұмысын жақсарту ........................................................................................................ 46

Дискілер ұстау .................................................................................................................. 46
Қатты дискіні ауыстыру .................................................................................................... 47
Дискіні дефрагментациялау құралын пайдалану .......................................................... 49
Дискіні тазалау құралын пайдалану ............................................................................... 49
Жад модулін қосу немесе ауыстыру .............................................................................. 50

Бағдарламалар мен драйверлерді жаңарту ................................................................................... 52
Компьютерді тазалау ........................................................................................................................ 52

Дисплейді, құрылғының шеттері мен қақпағын тазалау ............................................... 53
Сенсорлы тақта мен пернетақтаны тазалау .................................................................. 53

Компьютерді сапарға алып шығу немесе тасымалдау .................................................................. 53

9 Компьютер мен ақпаратты қорғау ........................................................................................................... 55

Қауіпсіздік бағдарламалық құралын табу ....................................................................................... 55
Құпия сөздерді пайдалану ............................................................................................................... 56

Windows жүйесінде құпия сөздерді орнату .................................................................... 56
Setup Utility (BIOS) құпия сөздерін орнату ...................................................................... 57

Интернет қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бағдарламалық құралын пайдалану ......................... 57

Вирусқа қарсы бағдарламалық құралды пайдалану ..................................................... 58
Қалқан бағдарламалық құралын пайдалану .................................................................. 58

Бағдарламалық құрал жаңартуларын орнату ................................................................................ 58

Windows қауіпсіздік жаңартуларын орнату .................................................................... 58
HP компаниясының жəне үшінші тарап бағдарламалық құралдарының
жаңартуларын орнату ...................................................................................................... 59

Сымсыз желіні қорғау ....................................................................................................................... 59
Бағдарламалық құрал қолданбаларының жəне мəліметтеріңіздің сақтық көшірмелерін
жасау ................................................................................................................................................. 59
Қосымша қауіпсіз кабель құлпын пайдалану .................................................................................. 59

vii

background image

10 Setup Utility (BIOS) жəне System Diagnostics ........................................................................................ 61

Setup Utility (BIOS) утилитасын басу ............................................................................................... 61
BIOS нұсқасын жаңарту ................................................................................................................... 61

BIOS нұсқасын анықтау ................................................................................................... 61
BIOS жаңартуын жүктеп алу ........................................................................................... 62

System Diagnostics пайдалану ......................................................................................................... 63

11 Сақтық көшірме жасау, алдыңғы күйіне қайтару жəне қалпына келтіру ........................................ 64

Сақтық көшірмелер жасау ................................................................................................................ 64

Бастапқы жүйені қалпына келтіру үшін, қалпына келтіру дискісін жасау .................... 64

Мынаны білгеніңіз жөн .................................................................................... 64

Қалпына келтіру дискілерін жасау ................................................. 65

Жүйені қалпына келтіру нүктелерін жасау ..................................................................... 65

Мынаны білгеніңіз жөн .................................................................................... 65
Жүйені қалпына келтіру нүктесін жасау ......................................................... 66

Жүйенің жəне жеке ақпараттың сақтық көшірмелерін жасау ....................................... 66

Сақтық көшірмені сəтті жасауға арналған кеңестер ..................................... 67
Мынаны білгеніңіз жөн .................................................................................... 67
Windows сақтық көшірме жасау жəне қалпына келтіру мүмкіндігінің
көмегімен сақтық көшірме жасау .................................................................... 68

Алдыңғы күйге қайтару жəне қалпына келтіру ............................................................................... 68

Алдыңғы жүйені қалпына келтіру нүктесіне қайтару ..................................................... 68
Арнайы файлдары қалпына келтіру ............................................................................... 68

Recovery Manager бағдарламалық құралының көмегімен арнайы
файлдарды қалпына келтіру .......................................................................... 69
Windows сақтық көшірме жасау жəне қалпына келтіру мүмкіндігінің
көмегімен арнайы файлдарды қалпына келтіру ........................................... 69

HP Recovery Manager көмегімен бастапқы жүйені қалпына келтіру ............................ 69

Мынаны білгеніңіз жөн .................................................................................... 69
HP қалпына келтіру бөлімін пайдалану арқылы қалпына келтіру ............... 70
Қалпына келтіру дискілерінен қалпына келтіру ............................................ 71

Компьютердің жүктелу тəртібін өзгерту ........................................ 71

12 Техникалық сипаттамасы ........................................................................................................................ 72

Тұтынылатын қуат ............................................................................................................................ 72
Жұмыс ортасы .................................................................................................................................. 72

13 Ақаулықтарды жою жəне қолдау көрсету ............................................................................................ 74

Ақаулықтарды жою ........................................................................................................................... 74

Диск жетегінің мəселелері ............................................................................................... 74
сымсыз байланыс мəселелері ........................................................................................ 75

viii

background image

WLAN желісіне қосылу мүмкін емес ............................................................... 75
Қажет желіге қосылу мүмкін емес .................................................................. 75
Ағымдағы желі қауіпсіздігінің кодтары қолжетімді емес ............................... 76
WLAN байланысы өте нашар ......................................................................... 77
Сымсыз жол жоспарлағышына қосылу мүмкін емес .................................... 77
Желі күйінің белгішесі көрсетілмейді ............................................................. 77

Дыбыс мəселелері ........................................................................................................... 78
қуатты басқару мəселелері ............................................................................................. 78

Төмен батарея деңгейі мəселесін шешу ....................................................... 78

Сыртқы қуат қолданылғанда төмен батарея деңгейін шешу ...... 78
Ешқандай қуат көзі болмағанда төмен батарея деңгейін
шешу ................................................................................................ 78
Компьютер күту күйінен шыға алмайтын кезде төмен батарея
деңгейін шешу ................................................................................. 79

Айнымалы ток адаптерінің ақаулықтарын жою ............................................. 79

Тұтынушыларға қолдау көрсету қызметімен байланысу .............................................................. 80

14 Электростатикалық разряд ..................................................................................................................... 81

Индекс ............................................................................................................................................................... 82

ix

background image

x

background image

1