HP Officejet Pro 8100 Help

background image

HP Officejet Pro
8100

Gebruikershandleiding

background image
background image

HP Officejet Pro 8100

ePrinter

Gebruikersgids

background image

Copyright informatie

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Uitgave 2, 1/2014

Kennisgeving van Hewlett-
Packard Company

De informatie in dit document kan
zonder kennisgeving worden
gewijzigd.
Alle rechten voorbehouden.
Reproductie, aanpassing of vertaling
van dit materiaal is verboden zonder
voorafgaande schriftelijke
toestemming van Hewlett-Packard,
met uitzondering van wat is
toegestaan onder de wet op de
auteursrechten.
De garantie voor HP-producten en
services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende
producten. Niets in dit document mag
worden opgevat als aanvullende
garantiebepaling. HP kan niet
aansprakelijk worden gehouden voor
technische of redactionele fouten of
omissies in de verklaringen.

Handelsmerken

Microsoft, Windows, Windows XP,
Windows Vista en Windows 7 zijn
gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten.
ENERGY STAR en het ENERGY
STAR-logo zijn in de VS
gedeponeerde handelsmerken.

Veiligheidsinformatie

Volg altijd de standaard
veiligheidsvoorschriften bij het gebruik
van dit product. Op deze manier
beperkt u het risico van verwondingen
door brand of elektrische schokken.
1. Zorg dat u alle instructies in de bij
de printer behorende documentatie
hebt gelezen en begrepen.
2. Neem alle op dit product vermelde
waarschuwingen en instructies in acht.
3. Haal de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact voordat u dit product
reinigt.
4. Plaats of gebruik dit product niet in
de buurt van water of als u nat bent.
5. Zorg dat het product stevig op een
stabiel oppervlak staat.
6. Zet het product op een veilige
plaats waar niemand op het netsnoer
kan trappen of erover kan struikelen
en waar het netsnoer niet kan worden
beschadigd.
7. Zie Een probleem oplossen als het
product niet naar behoren werkt.

8. Dit product bevat geen door de
gebruiker te onderhouden onderdelen.
Laat onderhoudswerkzaamheden over
aan erkende onderhoudsmonteurs.