Pomocník služby HP Officejet Pro 8100

background image

HP Officejet Pro
8100

Používateľská
príručka

background image
background image

HP Officejet Pro 8100

ePrinter

Príručka používateľa

background image

Informácie o autorských
právach

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Vydanie 2, 1/2014

Poznámky spoločnosti
Hewlett-Packard

Informácie obsiahnuté v tomto
dokumente sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
Všetky práva vyhradené.
Reprodukovanie, úpravy alebo preklad
tohto materiálu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti
Hewlett-Packard sú zakázané, okrem
prípadov povolených autorskými
zákonmi.
Jediné záruky vzťahujúce sa na
produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené vo vyhláseniach o výslovnej
záruke, ktoré sa dodávajú spolu
s takýmito produktmi a službami.
Žiadne informácie uvedené v tejto
príručke nemožno považovať za
dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie
je zodpovedná za technické
a redakčné chyby alebo opomenutia
v tejto príručke.

Vyhlásenie

Microsoft, Windows, Windows XP,
Windows Vista a Windows 7 sú
ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation registrované v
USA.
ENERGY STAR® a značka ENERGY
STAR sú ochranné známky
registrované v USA.

Informácie o bezpečnosti

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, dodržiavajte pri používaní
tohto produktu vždy základné
bezpečnostné predpisy.
1. Prečítajte si všetky pokyny uvedené
v dokumentácii dodanej s tlačiarňou.
2. Dodržiavajte všetky upozornenia
a pokyny vyznačené na výrobku.
3. Pred čistením odpojte výrobok
z elektrických zásuviek.
4. Neinštalujte výrobok ani ho
nepoužívajte v blízkosti vody alebo
keď ste mokrí.
5. Výrobok inštalujte bezpečne
na stabilný povrch.
6. Výrobok inštalujte na chránenom
mieste, kde nemožno stúpiť
na niektorý z linkových káblov ani oň
zakopnúť. Zabránite tak poškodeniu
linkového kábla.
7. Ak výrobok nefunguje normálne,
pozrite časť Vyriešenie problému.

8. Výrobok neobsahuje žiadne časti,
ktoré by mohol opraviť používateľ.
Servis prenechajte kvalifikovanému
servisnému personálu.