Корисничко упутство за HP Officejet Pro 8100

background image

Vodič za korisnike

background image

© Copyright 2012 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth je zaštitni znak svog vlasnika, a
kompanija Hewlett-Packard ga koristi pod
licencom. Intel je zaštitni znak korporacije
Intel registrovan u SAD i u drugim
zemljama/regionima. Microsoft i Windows
su registrovani zaštitni znaci kompanije
Microsoft Corporation u SAD. SD logotip
predstavlja zaštitni znak svog vlasnika.

Ovde sadržane informacije podložne su
promenama bez prethodne najave. Jedine
garancije za proizvode i usluge kompanije
HP istaknute su u izričitim garancijama koje
se dobijaju uz takve proizvode i usluge.
Ništa što je ovde navedeno ne bi trebalo
protumačiti kao dodatnu garanciju.
Kompanija HP neće odgovarati za ovde
sadržane tehničke ili izdavačke greške.

Prvo izdanje: april 2012.

Broj dela dokumenta: 679371-E31

Obaveštenje o proizvodu

U ovom vodiču opisane su funkcije koje su
zajedničke većini modela. Neke funkcije
možda nisu dostupne na vašem računaru.

Uslovi korišćenja softvera

Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili
drugačijim korišćenjem bilo kog softverskog
proizvoda unapred instaliranog na ovom
računaru, saglasni ste da prihvatite
odredbe HP ugovora o licenciranju sa
krajnjim korisnikom (EULA). Ukoliko ne
prihvatite ove uslove o licenciranju, vaš
pravni lek je da se vrati čitav, nekorišćen
proizvod (hardver i softver) u roku od 14
dana radi refundiranja u skladu sa politikom
refundiranja na mestu kupovine.

Za bilo koje druge informacije ili za zahtev
za refundiranje celokupne vrednosti
računara, obratite se lokalnom prodajnom
mestu (prodavcu).

background image

Bezbednosno upozorenje

UPOZORENJE!

Da biste smanjili mogućnost nastanka opekotina ili pregrevanja računara, nemojte

ga držati direktno u krilu ili zaklanjati otvore za vazduh na računaru. Računar koristite samo na
čvrstoj, ravnoj površini. Nemojte dozvoliti da neki drugi čvrsti predmet, kao što je opcionalni štampač
koji se nalazi pored, ili neki meki predmet, kao što su jastuci ili tepih ili odeća, blokiraju protok
vazduha. Nemojte dozvoliti ni da adapter naizmenične struje tokom rada računara dođe u dodir sa
kožom ili nekim mekim predmetom, kao što su jastuci, tepih ili odeća. Računar i adapter naizmenične
struje usklađeni su sa ograničenjima temperature površine kojoj korisnik može da pristupi, a koja su
određena međunarodnim standardom za bezbednost opreme informacione tehnologije (IEC 60950).

iii

background image

iv

Bezbednosno upozorenje

background image

Sadržaj

1 Pravilno pokretanje ......................................................................................................................................... 1

Preporučene radnje .............................................................................................................................. 1
Zabavne aktivnosti ............................................................................................................................... 1
Dodatni HP resursi ............................................................................................................................... 2

2 Upoznajte svoj računar .................................................................................................................................. 3

Pronalaženje informacija o hardveru i softveru .................................................................................... 3
Prednja strana ...................................................................................................................................... 3
Sa desne strane ................................................................................................................................... 4
Sa leve strane ...................................................................................................................................... 5
Ekran .................................................................................................................................................... 7
Sa gornje strane ................................................................................................................................... 8

Dodirna tabla ....................................................................................................................... 8
Lampice ............................................................................................................................... 9
Dugmad i zvučnici .............................................................................................................. 10
Tasteri ................................................................................................................................ 11

Sa donje strane .................................................................................................................................. 12
Nalepnice ........................................................................................................................................... 13

3 Povezivanje na mrežu ................................................................................................................................... 15

Povezivanje sa bežičnom mrežom ..................................................................................................... 15

Korišćenje bežičnih kontrola .............................................................................................. 15

Korišćenje dugmeta bežične veze .................................................................... 15
Korišćenje kontrola operativnog sistema .......................................................... 15

Korišćenje WLAN mreže .................................................................................................... 16

Korišćenje dobavljača Internet usluga .............................................................. 16
Podešavanje WLAN mreže ............................................................................... 16
Konfigurisanje bežične mrežne skretnice .......................................................... 17
Zaštita WLAN mreže ......................................................................................... 17
Povezivanje na WLAN mrežu ........................................................................... 17

Korišćenje Bluetooth bežičnih uređaja ............................................................................... 18

Povezivanje sa ožičenom mrežom ..................................................................................................... 18

Povezivanje na lokalnu mrežu (LAN) ................................................................................. 18

4 Uživanje u funkcijama za zabavu ................................................................................................................ 20

Korišćenje Veb kamere ...................................................................................................................... 21

v

background image

Korišćenje audio zapisa ..................................................................................................................... 21

Povezivanje zvučnika ........................................................................................................ 21
Povezivanje slušalica ......................................................................................................... 21
Povezivanje mikrofona ....................................................................................................... 22
Provera zvuka .................................................................................................................... 22

Korišćenje video zapisa ...................................................................................................................... 22

Povezivanje VGA monitora ili projektora ........................................................................... 22
Povezivanje HDMI TV-a ili monitora .................................................................................. 23

Konfigurisanje audio postavki (sa HDMI TV-om) .............................................. 24

Upravljanje audio i video datotekama ................................................................................................ 25

5 Korišćenje tastature i pokazivačkih uređaja .............................................................................................. 26

Korišćenje tastature ............................................................................................................................ 26

Kombinacije sa tasterom ALT GR ..................................................................................... 27
Korišćenje akcijskih tastera ............................................................................................... 27

Korišćenje dodirne table ..................................................................................................................... 28

Uključivanje i isključivanje dodirne table ............................................................................ 28
Navigacija .......................................................................................................................... 30
Izbor ................................................................................................................................... 30
Korišćenje pokreta na dodirnoj tabli ................................................................................... 31

Pomeranje ......................................................................................................... 32
Zumiranje primicanjem i odmicanjem prstiju ..................................................... 32

6 Upravljanje napajanjem ................................................................................................................................ 33

Korišćenje režima spavanja i hibernacije ........................................................................................... 33

Pokretanje i izlazak iz stanja spavanja .............................................................................. 33
Pokretanje i izlazak iz stanja hibernacije ........................................................................... 34
Postavljanje zaštite lozinkom pri buđenju .......................................................................... 34

Korišćenje merača baterije ................................................................................................................. 34
Izbor plana napajanja ......................................................................................................................... 35
Napajanje pomoću baterije ................................................................................................................. 35

Uklanjanje zamenljive baterije ........................................................................................... 35
Pronalaženje informacije o bateriji ..................................................................................... 36
Ušteda baterije ................................................................................................................... 36
Prikaz niskog nivoa napunjenosti baterije .......................................................................... 37
Uklanjanje zamenljive baterije ........................................................................................... 37
Odlaganje zamenljive baterije ............................................................................................ 37
Zamena zamenljive baterije ............................................................................................... 37

Rad sa spoljašnjim izvorom napajanja ............................................................................................... 37
Isključivanje računara ......................................................................................................................... 38

vi

background image

7 Upravljanje i deljenje informacija ................................................................................................................ 39

Korišćenje USB uređaja ..................................................................................................................... 39

Priključivanje USB uređaja ................................................................................................ 39
Uklanjanje USB uređaja ..................................................................................................... 40
Priključivanje USB uređaja sa napajanjem ........................................................................ 40

Stavljanje i uklanjanje digitalne kartice za skladištenje ...................................................................... 40
Korišćenje optičkih disk jedinica ......................................................................................................... 41

Stavljanje optičkog diska. .................................................................................................. 42
Uklanjanje optičkog diska .................................................................................................. 43
Deljenje disk jedinica na mreži .......................................................................................... 44

8 Održavanje računara .................................................................................................................................... 45

Poboljšavanje performansi ................................................................................................................. 45

Rukovanje disk jedinicama ................................................................................................ 45
Zamena čvrstog diska ........................................................................................................ 46
Korišćenje softvera „Defragmentator diska“ ...................................................................... 48
Korišćenje programa „Čišćenje diska“ ............................................................................... 48
Dodavanje ili zamena memorijskih modula ....................................................................... 49

Ažuriranje programa i upravljačkih programa ..................................................................................... 51
Čišćenje računara .............................................................................................................................. 51

Čišćenje ekrana, stranica i poklopca ................................................................................. 52
Čišćenje dodirne table i tastature ...................................................................................... 52

Putovanje sa računarom ili transport računara ................................................................................... 52

9 Zaštita računara i informacija ...................................................................................................................... 54

Pronalaženje bezbednosnog softvera ................................................................................................ 54
Korišćenje lozinki ................................................................................................................................ 54

Postavljanje lozinki u operativnom sistemu Windows ........................................................ 55
Postavljanje lozinki u programu Setup Utility (BIOS) ......................................................... 56

Korišćenje softvera za Internet bezbednost ....................................................................................... 56

Korišćenje antivirusnog softvera ........................................................................................ 57
Korišćenje softvera zaštitnog zida ..................................................................................... 57

Instaliranje softverskih ispravki ........................................................................................................... 57

Instaliranje Windows bezbednosnih ispravki ..................................................................... 57
Instaliranje ispravki za HP softver i softver nezavisnih proizvođača .................................. 57

Zaštita bežične mreže ........................................................................................................................ 58
Pravljenje rezervne kopije softverskih aplikacija i informacija ............................................................ 58
Korišćenje brave opcionalnog bezbednosnog kabla .......................................................................... 58

vii

background image

10 Korišćenje programa Setup Utility (BIOS) i System Diagnostics ........................................................... 59

Pokretanje programa Setup Utility (BIOS) .......................................................................................... 59
Ažuriranje BIOS-a .............................................................................................................................. 59

Utvrđivanje verzije BIOS-a ................................................................................................. 59
Preuzimanje ažurne verzije BIOS-a ................................................................................... 60

Korišćenje dijagnostike sistema ......................................................................................................... 60

11 Pravljenje rezervnih kopija, obnavljanje i oporavak ................................................................................ 62

Izrada rezervnih kopija ....................................................................................................................... 62

Kreiranje medijuma za oporavak prvobitnog sistema ........................................................ 62

Šta je potrebno da znate ................................................................................... 62

Kreiranje medijuma za oporavak ...................................................... 63

Kreiranje tačaka za obnavljanje sistema ........................................................................... 63

Šta je potrebno da znate ................................................................................... 63
Kreiranje tačke za obnavljanje sistema ............................................................. 63

Rezervna kopija sistema i ličnih informacija ...................................................................... 63

Saveti za uspešno kreiranje rezervnih kopija .................................................... 64
Šta je potrebno da znate ................................................................................... 64
Kreiranje rezervne kopije pomoću programa Windows rezervne kopije i
vraćanje u prethodno stanje .............................................................................. 64

Obnavljanje i oporavak sistema ......................................................................................................... 65

Vraćanje na prethodnu tačku za obnavljanje sistema ....................................................... 65
Obnavljanje određenih datoteka ........................................................................................ 65

Obnavljanje određenih datoteka pomoću programa HP Recovery Manager .... 65
Obnavljanje određenih datoteka pomoću programa Windows rezervne
kopije i vraćanje u prethodno stanje .................................................................. 66

Oporavak prvobitnog sistema pomoću programa HP Recovery Manager ........................ 66

Šta je potrebno da znate ................................................................................... 66
Oporavljanje pomoću HP Recovery particije ..................................................... 66
Oporavljanje pomoću medijuma za oporavak ................................................... 68

Promena redosleda podizanja sistema računara ............................. 68

12 Specifikacije ................................................................................................................................................ 69

Ulazno napajanje ................................................................................................................................ 69
Radno okruženje ................................................................................................................................ 69

13 Rešavanje problema i podrška .................................................................................................................. 70

Rešavanje problema .......................................................................................................................... 70

Problemi sa disk jedinicom ................................................................................................ 70
Problemi sa bežičnom vezom ............................................................................................ 70

Neuspešno povezivanje na WLAN .................................................................... 71

viii

background image

Neuspešno povezivanje sa željenom mrežom .................................................. 71
Važeći kodovi mrežne bezbednosti su nedostupni ........................................... 72
Veza sa WLAN mrežom je veoma slaba ........................................................... 72
Neuspešno povezivanje sa bežičnom skretnicom ............................................ 73
Ikona statusa mreže nije prikazana ................................................................... 73

Problemi sa audio funkcijama ............................................................................................ 73
Problemi sa upravljanjem napajanjem ............................................................................... 74

Otklanjanje niskog nivoa napunjenosti baterije ................................................. 74

Otklanjanje niskog nivoa napunjenosti baterije kada postoji
spoljašnje napajanje ......................................................................... 74
Otklanjanje niskog nivoa napunjenosti baterije kada ne postoji
spoljašnje napajanje ......................................................................... 74
Otklanjanje niskog nivoa napunjenosti baterije kada računar ne
može da izađe iz režima hibernacije ................................................ 74

Rešavanje problema sa adapterom naizmenične struje ................................... 74

Kontaktiranje korisničke podrške ........................................................................................................ 75

14 Elektrostatičko pražnjenje ......................................................................................................................... 76

Indeks ................................................................................................................................................................. 77

ix

background image

x

background image

1