HP Officejet Pro 8100 Hjälp

background image

HP Officejet Pro
8100

Användarhandbok

background image
background image

HP Officejet Pro 8100

ePrinter

Användarhandbok

background image

Copyright-information

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Utgåva 2, 1/2014

Meddelanden från Hewlett-
Packard

Informationen i detta dokument kan
komma att bli inaktuell utan
föregående meddelande.
Med ensamrätt. Detta material får inte
reproduceras, anpassas eller
översättas utan föregående skriftligt
tillstånd från Hewlett-Packard, förutom
vad som är tillåtet enligt lagen om
upphovsrätt.
De enda garantier som gäller för HP-
produkter och -tjänster beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting i
det här dokumentet ska tolkas som en
ytterligare garanti. HP ansvarar inte för
tekniska eller redaktionella fel eller
utelämnanden i detta dokument.

Tillkännagivanden

Microsoft, Windows, Windows XP,
Windows Vista och Windows 7 är
registrerade varumärken i USA som
tillhör Microsoft Corporation.
ENERGY STAR och ENERGY STAR-
logotypen är registrerade varumärken i
USA.

Säkerhetsinformation

Minska risken för skada genom att
alltid följa säkerhetsanvisningarna.
1. Läs noggrant igenom alla
anvisningar i dokumentationen som
medföljer skrivaren.
2. Iakttag alla varningar och
anvisningar som anges på enheten.
3. Dra ur nätsladden från vägguttaget
innan du rengör produkten.
4. Installera inte eller använd
produkten i närheten av vatten eller
när du är blöt.
5. Enheten ska stå på ett stadigt och
stabilt underlag.
6. Installera enheten så att sladden
inte kan skadas och så att ingen kan
trampa på eller snubbla på
nätsladden.
7. Om produkten inte fungerar som
den ska kan du läsa avsnittet Lösa ett
problem.
8. Det finns inga delar inuti skrivaren
som kan repareras av användaren.
Service ska endast utföras av behörig
personal.