วิธีใช้ HP Officejet Pro 8100

background image

HP Officejet Pro

8100

background image
background image

HP Officejet Pro 8100

ePrinter

คูมือผูใช

background image

ขอมูลดานลิขสิทธิ์

© 2014 Copyright Hewlett-

Packard Development

Company, L.P.
การพิมพครั้งที่ 2, 1/2014

คําประกาศของ Hewlett-
Packard Company

ขอมูลที่อยูในเอกสารฉบับนี้อาจ

เปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจง

ใหทราบลวงหนา
สงวนลิขสิทธิ์ หามทําซํ้า ดัดแปลง

แกไข หรือแปลโดยเอกสารนี้โดย

ไมไดรับอนุญาตอยางเป็นลาย

ลักษณอักษรจาก Hewlett-

Packard เวนแตกรณีที่ยกเวน

ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑและบริการของ HP นี้

จะไดรับการรับประกันตามที่ระบุ

ไวในขอความการรับประกัน

ผลิตภัณฑและบริการดังกลาว

เทานั้น ขอความที่ไมไดกลาวถึง

ในที่นี้ ถือเป็นการรับประกันที่

เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่กลาวไว

ในคูมือนี้ HP จะไมรับผิดชอบ

ตอความผิดพลาดทางเทคนิค

หรือขอผิดพลาดที่เกิดจากการ

พิมพ หรือการตัดทอนขอความ

ใดๆ ในคูมือนี้

คําประกาศ

Microsoft, Windows,

Windows XP, Windows

Vista และ Windows 7 เป็น

เครื่องหมายการคาจดทะเบียน

ของ Microsoft Corporation

ในสหรัฐอเมริกา
ENERGY STAR และ

เครื่องหมาย ENERGY STAR

เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนใน

สหรัฐอเมริกา

ขอมูลดานความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามขอควรระวัง

อยางเครงครัด เพื่อหลีกเลี่ยง

อันตรายจากไฟไหมหรือไฟฟา

ช็อต

1. โปรดอานและทําความเขาใจ

คําแนะนําทั้งหมดในเอกสาร

ประกอบที่มาพรอมกับ

เครื่องพิมพ
2. ปฏิบัติตามคําเตือนและคํา

แนะนําทั้งหมดที่ระบุไวบน

ผลิตภัณฑ
3. กอนทําความสะอาด ตองถอด

สายไฟออกจากเตาเสียบทุกครั้ง
4. หามติดตั้งหรือใชผลิตภัณฑนี้

ใกลนํ้าหรือขณะตัวเปียก
5. ติดตั้งเครื่องอยางมั่นคงบน

พื้นที่เรียบเสมอกัน
6. ติดตั้งเครื่องในที่ที่เหมาะสม

เพื่อใหสายไฟไมระเกะระกะและ

ไมเกิดความเสียหาย
7. หากอุปกรณทํางานผิดปกติ

โปรดดูที่ การแกไขปัญหา
8. ไมมีชิ้นสวนใดภายในเครื่องที่

ผูใชสามารถซอมแซมเองได

โปรดติดตอขอรับบริการจากผูให

บริการที่มีความชํานาญ